Blokstegenweg 3-3a, Ambt Delden

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening  Blokstegenweg 3/3a Ambt Delden" onherroepelijk.

Op 30 mei 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening  Blokstegenweg 3/3a Ambt Delden" vastgesteld.

Voor de locatie Blokstegenweg 3/3a in Ambt Delden is een verzoek ingediend om het bedrijfsperceel te herontwikkelen ten behoeve van de opslag van windmolenonderdelen en een aannemersbedrijf met een bruto vloer oppervlakte minder dan 1000 m2 (beide activiteiten vallen in milieucategorie 2 Staat van Bedrijven). Het gewenste gebruik is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Ook wordt het bouwvlak en bestemmingsvlak verplaatst (geen uitbreiding). Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening opgesteld.

Op 15 oktober 2019 heeft de gemeenteraad dit bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld. De Raad van State heeft op 14 december 2022 uitspraak gedaan (bestuurlijke lus). 

Het op 15 oktober 2019 vastgestelde bestemmingsplan maakt een buitenopslag mogelijk (windmolenonderdelen) met een maximale hoogte van 10 meter. Gelet op de uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan nu zodanig gewijzigd dat voor de buitenopslag een maximale hoogte van 4 meter is toegestaan. Het erfinrichtingsplan is hierop aangepast.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 15 juni 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 27 juli 2023 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

27 juli 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.