Bollenweg 7 Ambt Delden

Bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Bollenweg 7 Ambt Delden" onherroepelijk.

Op 28 maart 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Bollenweg 7 Ambt Delden vastgesteld.

Aan de Bollenweg 7 te Ambt Delden is een melkveehouderij gevestigd. De eigenaar is van plan om een bouwvlak van ca 6.500 m2 te verplaatsen ten behoeve van de herbouw van de bedrijfswoning en de bouw van een nieuwe kapschuur/werktuigenberging. De verplaatsing van het bouwvlak wordt mogelijk gemaakt door een herziening van het geldende bestemmingsplan. 

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 13 april 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 25 mei 2023 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

25 mei 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.