Boswinkelsweg 4, Markelo

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan
Boswinkelsweg 4 Markelo" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door haar bij besluit van 4 juli 2017 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Boswinkelsweg 4 Markelo" onherroepelijk is geworden. Het plan voorziet in Het plan voorziet in een wijziging van de vorm van het agrarisch bouwblok.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 13 juli 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 24 augustus 2017 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

20 september 2017.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.