Breddendijk 2, Markelo

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Breddendijk 2 Markelo" onherroepelijk.

Op 18 september 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Breddendijk 2 Markelo" vastgesteld.

De eigenaar van het perceel Breddendijk 2 te Markelo is van plan om, naast de ter plaatse reeds aanwezige woning en bijgebouwen, een beheerschuur te realiseren. Initiatiefnemer is mede eigenaar van circa 85 hectare van het natuurgebied het Reggedal en is hiermee verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud hiervan. Om nu en in de toekomst het natuurgebied op een goede wijze te kunnen beheren is de bouw van een nieuwe beheerschuur noodzakelijk. Het geldende bestemmingsplan staat de toevoeging van deze extra m² aan bijgebouwen niet toe. 

De extra m² bijgebouwen zullen worden gecompenseerd door het saneren van het aan de Kolhoopsdijk 10 te Markelo gelegen voormalige campingterrein de Parel met omliggende gronden, het ontwikkelen van natuur en het in ere herstellen van de karakteristieke  bebouwing. Deze investeringen in de ruimtelijke kwaliteit kennen een zodanige omvang dat hiermee voldoende ontwikkelingsruimte wordt gecreëerd om de beheerschuur mogelijk te maken.  Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld. 

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 27 september 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 8 november 2018 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

21 november 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.