Brikkenweg 6, Markelo

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Brikkenweg 6 Markelo" onherroepelijk.

Op 9 juli 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Brikkenweg 6 Markelo" vastgesteld.

Er is een verzoek ingediend om toepassing van de Rood voor Rood-regeling voor de locatie Brikkenweg 6 te Markelo. Op het perceel wordt circa 1.900 m2 landschap ontsierende bebouwing gesloopt en circa 1.900 m2 aan verharding en kuilvoerplaten verwijderd. Ter compensatie mag daarvoor een woning worden gebouwd. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze wijziging van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 21 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 22 augustus 2019 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

11 september 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.