Buitengebied Hof van Twente

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente" onherroepelijk.

De raad van de gemeente Hof van Twente heeft bij besluit van 16 december 2014 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van Twente’ vastgesteld.

Het plan voorziet in de actualisatie van de bestemmingsplannen in het buitengebied overeenkomstig het huidige beleid en voldoet aan het gestelde in de Wet ruimtelijke ordening. 

Tegen het bestemmingsplan zijn vier beroepen ingesteld bij de Raad van State. Op woensdag 13 januari 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente.

Drie beroepschriften betroffen individuele percelen van appellanten en één beroepschrift werd ingediend door de Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A (MOB). Dit was een beroepschrift tegen het gehele bestemmingsplan buitengebied waarbij de MOB vooral van mening was dat dit bestemmingsplan nadelige milieueffecten heeft voor Natura2000 gebieden en andere gevoelige natuurgebieden mogelijk worden gemaakt.

De Raad van State heeft het beroepschrift van MOB niet ontvankelijk verklaard, omdat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hadden ingediend. De overige beroepschriften zijn door de Raad van State ongegrond verklaard.

Achtergrond

Op dinsdag 16 december 2014 heeft de gemeenteraad van de Hof van Twente het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente” gewijzigd vastgesteld.

De gemeenteraad moest het bestemmingsplan gewijzigd vaststellen omdat de Raad van State het eerder vastgestelde bestemmingsplan (18 december 2012) op verschillende onderdelen had vernietigd (uitspraak Raad van State d.d. 5 maart 2014). Het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente repareert de vernietigde onderdelen en regelt een aantal ondergeschikte wijzigingen.

Met de uitspraak zijn alle bezwaren voor zover ontvankelijk, ongegrond verklaard en is het bestemmingsplan buitengebied Hof van Twente volledig onherroepelijk en inwerking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

2 maart 2016.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.