Burg. Beaufortplein 6, 10 en 11, Markelo

Bestemmingsplan "Markelo, herziening Burgemeester Beaufortplein 6,  10 en 11"  onherroepelijk.

Op 13 april 2021 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Markelo, herziening Burgemeester Beaufortplein 6,  10 en 11"  vastgesteld.

Aan het Burgemeester de Beaufortplein in het centrum van Markelo vindt een ontwikkeling plaats om nieuwbouw van appartementen te realiseren. Voor de ontwikkeling wordt rekening gehouden met de bestaande beeldkwaliteit aanwezig in het plangebied en wordt zorg gedragen voor de versterking van de kwaliteiten van deze locatie. Door de sloop van het kantoor en de nieuwbouw van een appartementencomplex, wordt er weer gewoond aan het plein. Het straatniveau krijgt een menselijk aanzien en het zakelijk karakter verdwijnt. Er zullen 26 appartementen worden gerealiseerd voor een mix aan doelgroepen, waaronder vijf startersappartementen. Dit plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan “Markelo-West”. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze herziening opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 6 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 17 juni 2021 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

17 juni 2021
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.