Dekkersveldweg 2-4, Ambt Delden

Bestemmingsplan Buitengebied, herziening Dekkersveldweg 2-4 te Ambt Delden onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 12 januari 2016 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied, herziening Dekkersveldweg 2-4 te Ambt Delden onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in het verkrijgen van een woningbouwkavel door toepassing van de rood voor rood regeling. Er zal landschapsontsierende bebouwing worden gesloopt en er zal worden geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 21 januari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 3 maart 2016 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

23 maart 2016.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.