Deldensestraat 111, Goor

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Deldensestraat 111 te Goor" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 6 oktober 2015 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Deldensestraat 111 te Goor" onherroepelijk is geworden. Het plan voorziet in het realiseren van een compensatiewoning door het toepassen van de rood voor rood regeling.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 29 oktober 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 10 december 2015 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

23 december 2015.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.