Diepenheimsestraat 63a Hengevelde

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Diepenheimsestraat 63a Hengevelde" onherroepelijk.

Op 18 april 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Diepenheimsestraat 63a Hengevelde"  vastgesteld.

Voor de locatie aan de Diepenheimsestraat 63/63a in Hengevelde is een plan ontwikkeld om met toepassing van de rood voor rood-regeling een tweede woning op het perceel te realiseren. Hiervoor wordt elders binnen de gemeente, aan de Slotsweg 23 in Hengevelde, landschapsontsierende bebouwing gesloopt. Op grond van het geldende bestemmingsplan is ter plaatse slechts één woning toegestaan. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingplan opgesteld. Voor de locatie Slotsweg 23 in Hengevelde geldt reeds een passende bestemmingsregeling. Dit perceel is dan ook niet opgenomen in dit bestemmingsplan.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 27 april 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 8 juni 2023 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

8 juni 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.