Dorreweg 2a, Ambt Delden

RECTIFICATIE.

Voor onderstaand plan is reeds op 9 december 2015 een publicatie geplaatst waarin abusievelijk een verkeerde oppervlakte- en inhoudsmaat staat vermeld.
In de publicatie stond: ‘Initiatiefnemer is voornemens de op het perceel aanwezige recreatiewoning te vergroten tot maximaal 150 m3 en een bijgebouw te bouwen van maximaal 10 m2’. Dit moet zijn ‘Initiatiefnemer is voornemens de op het perceel aanwezige recreatiewoning te vergroten tot maximaal 750 m3 en een bijgebouw te bouwen van maximaal 150 m2’. In verband hiermee wordt deze rectificatie geplaatst.

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Dorreweg 2a Ambt Delden" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 15 september 2015 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Dorreweg 2a Ambt Delden" onherroepelijk is geworden.

Initiatiefnemer is voornemens de op het perceel aanwezige recreatiewoning te vergroten tot maximaal 750 m3 en een bijgebouw te bouwen van maximaal 150 m2. Gelet op de specifieke situatie kan hieraan met toepassing van de Rood voor rood-regeling medewerking worden verleend. Hiervoor zal  600 m2  aan landschapsontsierende opstallen op het perceel Brummelhuisweg 1 te Markelo worden gesloopt. Deze herziening zorgt voor de planologische inpassing van deze ontwikkeling.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 8 oktober 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 19 november 2015 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

16 december 2015.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.