Enkelaarsweg 5, Markelo

Bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Enkelaarsweg 5 Markelo” onherroepelijk.

Op 22 mei 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Enkelaarsweg 5 Markelo” vastgesteld.

Aan de Enkelaarsweg 5, gelegen in het buitengebied van Markelo in de gemeente Hof van Twente, is een voormalig agrarisch erf aanwezig. Op de locatie zijn de agrarische bedrijfsactiviteiten beëindigd. De bebouwing op het erf heeft geen vervolgfunctie, waardoor niet langer in het onderhoud van de bebouwing geïnvesteerd wordt. De bebouwing is inmiddels dan ook sterk verouderd. Het is daarom wenselijk deze landschapsontsierende bebouwing in het kader van de Rood voor Rood regeling te slopen. In ruil voor de sloop van de landschapsontsierende bebouwing, met een gezamenlijke oppervlakte van 1.945 m2, wordt het recht op één compensatiewoning van 750 m3 met een bijgebouw van 150 m2 verkregen.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 31 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 12 juli 2018 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

25 juli 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.