Erve Lankheet 2018, Bentelo

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Erve Lankheet 2018 te Bentelo" onherroepelijk.

Op 19 juni 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Erve Lankheet 2018 te Bentelo" vastgesteld.

Met deelname van de rood voor rood-regeling is de locatie Bentelosestraat 38 in het verleden aangewezen als een ontwikkellocatie voor vier compensatiewoningen. Inmiddels zijn 3 woningen gerealiseerd. De initiatiefnemers willen nu de vierde woning realiseren ter compensatie van de sloop van agrarische bebouwing ter plaatse van de Beldsweg 16 te Ambt Delden en het gebruik van een sloopvoucher van de Bentelosestraat 22 te Hengevelde. Het plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan omdat de woning gedeeltelijk buiten de daarvoor opgenomen aanduiding is gesitueerd. Om  deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening opgesteld.   

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 28 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 9 augustus 2018 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

5 september 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.