Erve Lankheet, Bentelo

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Erve Lankheet te Bentelo" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door haar bij besluit van 26 juli 2016 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Erve Lankheet te Bentelo" onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in het toekennen van een bouwkavel op Erve Lankheet (vroeger Bentelosestraat 38/Kieftenweg 21) door gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid. Er is overeenstemming bereikt over de benodigde sloop.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 4 augustus 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 15 september 2016 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

28 september 2016.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.