Eschweg 1a, Bentelo

Bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Eschweg 1a Bentelo” onherroepelijk.

Op 19 december 2017 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Eschweg 1a Bentelo” vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft tot doel om voor het perceel aan de Eschweg 1a in Bentelo het bestemmingsvlak ‘Bedrijf’ qua vorm te wijzigen. Daarbij wordt het mogelijk om het grasperceel ten oosten van het bedrijf te verharden en gebruiken als opslag en opstal van machines en werktuigen. De totale oppervlakte blijft gelijkt, doordat de bestemming aan de noord- oost- en westkant wordt verkleind. Het perceel wordt tegelijkertijd landschappelijk ingepast.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 4 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 15 februari 2018  in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

14 maart 2018
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.