Esweg 4, Markelo

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Esweg 4 te Markelo" onherroepelijk.

Op 31 oktober 2017 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Esweg 4 te Markelo" vastgesteld.

Dit bestemmingsplan is opgesteld in verband met het verzoek om op de locatie Esweg 4 te Markelo in het kader van de rood-voor-rood regeling een tweede bedrijfswoning te mogen bouwen. Ter compensatie worden de agrarische opstallen van het voormalig agrarisch bedrijf op het perceel Kolhoopsdijk 8 te Markelo gesloopt. 

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 23 november 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 4 januari 2018 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

17 januari 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.