Goorseweg 45 Markelo + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Goorseweg 45  Markelo" onherroepelijk.

Op 11 juli 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Goorseweg 45  Markelo" vastgesteld.

Aan de Goorseweg 45 in Markelo is een bedrijfsperceel aanwezig met bedrijfsgebouwen en een bedrijfswoning. Het voornemen bestaat om het perceel te herontwikkelen naar een woonerf met drie woningen. Hiervoor worden de bestaande aanwezige bedrijfsgebouwen en bedrijfswoning gesloopt. De bedrijfswoning wordt herbouwd als reguliere woning en er worden twee extra woningen toegevoegd. Eén extra woning kan worden gebouwd als compensatie voor het opheffen van het bedrijf ter plaatse. De tweede extra woning kan worden gebouwd middels de Rood voor Rood-regeling zoals verwoord in de beleidsnota 'Grond voor gebruik' van de gemeente Hof van Twente. Het plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan omdat het plangebied een bedrijfsbestemming heeft. Om deze ontwikkeling  mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 27 juli 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 7 september 2023 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

7 september 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.