Groenlandsdijk 8, Markelo

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening  Groenlandsdijk 8 Markelo"  onherroepelijk.

Op 8 maart 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening  Groenlandsdijk 8 Markelo"  vastgesteld.

Aan de Groenlandsdijk 8 staat een woning met karakteristieke schöppe. Om deze karakteristieke schuur in stand te houden, is gezocht naar een passende vervolgfunctie. Met toepassing van de Vab-regeling, zoals vervat in de beleidsnota 'Grond voor gebruik', wordt de karakteristieke schuur verbouwd en in gebruik genomen als woning. De woning wordt landschappelijk ingepast met streekeigen beplanting en de originele erfstructuur en inrichting blijft behouden. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 17 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 29 april 2022 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

29 april 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.