Hagenweg 1, Ambt Delden

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Hagenweg 1 te Ambt Delden" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 11 juli 2017 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Hagenweg 1 te Ambt Delden" onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in een vergroting van het agrarisch bouwperceel. Daarnaast wordt de aanduiding ‘Intensieve veehouderij’ opgenomen. Deze aanduiding was in het huidige bestemmingsplan abusievelijk niet opgenomen.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 20 juli 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 31 augustus 2017 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

27 september 2017.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.