Herikerweg 31, Markelo 2022 + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Herikerweg 31 Markelo 2022" onherroepelijk.

Op 28 maart 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Herikerweg 31 Markelo 2022"  vastgesteld.

Voor de locatie Herikerweg 31 te Markelo is een plan ontwikkeld voor het slopen van landschapsontsierende bebouwing, het herbestemmen van een bestaande boerderij
naar een reguliere woning, het realiseren van een schuurwoning met bijgebouw in het kader van Rood voor Rood en het transformeren van de karakteristieke 'schöppe' naar een reguliere woning. Het plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 6 april 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 18 mei 2023 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien.

18 mei 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.