Herikerweg 31, Markelo + beeldkwaliteitsplan

Herontwikkeling voormalig AZC terrein Klompjan Markelo.

In de buurtschap Herike-Elsen ligt het voormalig AZC terrein. Tot 2012 is het circa 10 ha grote terrein gebruikt voor de opvang van asielzoekers. Sinds 2012 wordt het terrein niet meer gebruikt. Eind 2016 heeft het bedrijf Powerfield het terrein gekocht met het voornemen om er een grondgebonden zonnepark te realiseren met een oppervlakte van circa 8 ha.

De buurtschap Herike-Elsen heeft deze ontwikkeling aangegrepen om de overige 2 ha in te richten met sociaal maatschappelijke voorzieningen voor de buurtschap, om Herike-Elsen vitaal en betrokken te houden. De buurtschap heeft zich hiertoe verenigd in de buurtcoöperatie Herike-Elsen. 

Om deze herontwikkeling te kunnen realiseren is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Omdat het hier om twee plannen gaat zijn hiervoor 2 afzonderlijke bestemmingsplannen opgesteld. 

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Herikerweg 31 Markelo (zonnepark)" onherroepelijk.

Op 18 september 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Herikerweg 31 Markelo (zonnepark)" vastgesteld.

Het terrein waarop het zonnepark gerealiseerd wordt werd gebruikt als AZC terrein. Het zonnepark krijgt een oppervlakte van ca. 8 hectare. De verwachte jaarlijkse energie opbrengst bedraag 6.170 MWh waarmee  circa 1.800 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien.
Het realiseren van een zonnepark past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Het perceel heeft namelijk nu de bestemming ‘maatschappelijk’ met de specifieke aanduiding ‘asielzoekerscentrum’. Een klein deel van het perceel heeft de bestemming ‘agrarisch met waarden’.
Om de mogelijkheden van een AZC terrein weg te nemen en het gewenste zonnepark toe te staan, is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. Dit bestemmingsplan voorziet hierin.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 27 september 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 8 november 2018 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

Bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Herikerweg 31 Markelo” onherroepelijk.

Op 18 september 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Herikerweg 31 Markelo” vastgesteld.

Dit bestemmingsplan betreft het resterende deel van het voormalige AZC terrein dat niet gebruikt wordt voor het zonnepark. Dit deel (2 ha) zal worden herbestemd ten behoeve van wonen (in de bestaande bedrijfswoning), recreatieve, educatieve en maatschappelijke activiteiten alsmede voor lichte horeca en moestuinen. De concrete invulling van de locatie is nog niet bekend. De bestaande bebouwing  oppervlakte wordt niet uitgebreid.
Om de mogelijkheden van een AZC terrein weg te nemen en de gewenste gebruiksmogelijkheden toe te staan, is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. Dit bestemmingsplan voorziet hierin.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 27 september 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 8 november 2018 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

21 november 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.