Holterweg 17 en Stoevelaarsweg 5, Markelo

Bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Holterweg 17 en Stoevelaarsweg 5 Markelo” onherroepelijk.

Op 28 november 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Holterweg 17 en Stoevelaarsweg 5 Markelo”. vastgesteld.

Voor de locatie Holterweg 17 in Markelo is een plan ontwikkeld voor de realisatie van een woning. Om de woning mogelijk te maken wordt aan de Stoevelaarsweg 5 in Markelo landschapsontsierende (agrarische) bebouwing gesloopt. Op grond van het geldende bestemmingsplan is de realisatie van een nieuwe woning aan de Holterweg 17 niet mogelijk. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 7 december 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 18 januari 2024 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

18 januari 2024.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.