Holtkampsweg 6, Ambt Delden

Bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Holtkampsweg 6 te Ambt Delden” onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 25 oktober 2016 vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Holtkampsweg 6 te Ambt Delden” onherroepelijk is geworden.

Het plan maakt het mogelijk om woonruimte realiseren in een karakteristiek agrarisch gebouw.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 3 november 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 15 december 2016 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

21 december 2016.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.