Industrieterrein Twentekanaal, Markelo

Bestemmingsplan "Buitengebied Markelo, herziening Industrieterrein Twentekanaal onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 27 maart 2012 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Markelo, herziening Industrieterrein Twentekanaal onherroepelijk is geworden.
Het plan voorziet in het actualiseren van de geluidszone. Tevens wordt de gerealiseerde uitbreiding van het bedrijf Holterman in het bestemmingsplan opgenomen.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 10 mei 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 21 juni 2012 in werking getreden.

Het bestemmingsplan (inclusief eventueel bijbehorende bijlagen) is voor een ieder tijdens openingstijden in te zien in het gemeentelijk informatie-centrum, de Höfte 7 te Goor.
Het plan is ook digitaal te raadplegen via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.MKLxBGxIndustrietr-OH10

11 juli 2012.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. J.H.A. Goudt, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.