Kleidijk 4, Diepenheim + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Kleidijk 4 Diepenheim"  onherroepelijk.

Op 23 november 2021 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Kleidijk 4 Diepenheim"  vastgesteld.

Aan de Kleidijk 4 te Diepenheim is een voormalig agrarisch bedrijf aanwezig met circa 
2.000 m2 aan bijgebouwen. Daarnaast is op het erf een Bed & Breakfast met 5 kamers gevestigd. De voormalige agrarische bedrijfsgebouwen zijn inmiddels gesloopt. De initiatiefnemer is voornemens om in het kader van het Rood voor Rood beleid één groot woongebouw in de vorm van een schuur te realiseren waarin 4 wooneenheden gerealiseerd worden (vier-onder-een kap). Daarnaast is de initiatiefnemer voornemens om één vrijstaande woning te realiseren. Hiervoor wordt elders in de Hof van Twente 1.000 m2 aan landschap ontsierende stallen gesloopt. Deze ontwikkeling is op grond van het vigerende bestemmingsplan niet mogelijk. Daarom is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 9 december 2021 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 20 januari 2022 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

20 januari 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.