Kooidijk 11, Markelo

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Kooidijk 11 Markelo" onherroepelijk.

Op 15 september 2020 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Kooidijk 11 Markelo" vastgesteld.

Aan de Kooidijk 11 in Markelo is een voormalig agrarisch bedrijfsperceel aanwezig. Initiatiefnemer wenst één compensatiewoning met een bijgebouw te realiseren op het perceel tegenover de woning aan de Kooidijk. Dit vanwege de ligging ten opzichte van een hoogspanningslijn. Hieraan kan met toepassing van de rood voor rood-regeling medewerking worden verleend mits 1000 m² aan landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt. Deze meters zijn en worden gesloopt aan de Kooidijk 11 en aan de Rijssenseweg 44 in Markelo. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 24 september 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 5 november 2020 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.