Landgoed Azelo, Ambt Delden + aanvulling op de welstandsnota

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening landgoed Azelo" onherroepelijk.

Op 10 juli 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening landgoed Azelo" vastgesteld.

Aan de Blokstegenweg ten westen van het buurtschap Azelo ligt het landgoed Olthof. Het perceel heeft de planologische mogelijkheid om een landgoed en een woning als onderdeel van een landgoed te mogen bouwen. Er is een verzoek ingediend om, in het kader van de rood-voor-rood regeling, dit landgoed op een andere wijze tot uitvoering te brengen en op de locatie in totaal 6 woningen te realiseren. Hiervoor zullen elders een aantal agrarische opstallen worden gesaneerd. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld. Daarnaast zijn de ter plaatse geldende beeldkwaliteitseisen Vitaal Azelo gedeeltelijk aangepast.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 26 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 6 september 2018 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

19 september 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.