Langenhorsterweg 6, Ambt Delden + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Langenhorsterweg 6 Ambt Delden" onherroepelijk.

Op 8 maart 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Langenhorsterweg 6 Ambt Delden" vastgesteld.

Aan de Langenhorsterweg 6 in het buurtschap Deldenerbroek bevindt zich een voormalige zuivelfabriek, niet meer als zodanig in bedrijf. Het plan is om het bedrijfsterrein van 7.721 m2 te veranderen in een woongebied. Het concrete voornemen bestaat uit de realisatie van maximaal 17 woningen in een divers programma, waarbij de lokale behoefte ook kan worden ingevuld. Cultuurhistorische waardevolle bebouwing, zoals de maalderij, kan behouden worden door een mogelijke woonfunctie. De locatie heeft in het geldende bestemmingsplan een bedrijfsbestemming, waarbinnen het realiseren van de gewenste woningbouw niet mogelijk is. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 17 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 29 april 2022 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk in pdf-formaat inzien:

 29 april 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.