Langestraat 120, Delden

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Langestraat 120 en Sloezenweg 6” onherroepelijk.

Op 19 december 2017 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Langestraat 120 en Sloezenweg 6” vastgesteld.

Op de locatie Sloezenweg 6 te Ambt Delden wordt het intensieve agrarische bedrijfstak beëindigd. Initiatiefnemer is voornemens om er plaatse vier landschapsontsierende gebouwen te slopen. Met toepassing van de Rood voor Rood regeling kan dan ter compensatie medewerking worden verleend aan de bouw van een (mantelzorg)woning op de locatie Langestraat 120 te Delden.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 11 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 22 februari 2018  in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

14 maart 2018
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.