Larenseweg 38, Markelo + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Larenseweg 38 Markelo" onherroepelijk.

Op 22 november 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Larenseweg 38 Markelo"  vastgesteld.

Voor de locatie Larenseweg 38 in Markelo is een plan ontwikkeld om met toepassing van de rood voor rood-regeling een nieuwe woning te bouwen. Er is 1000 m2 aan oude stallen gesloopt op hetzelfde erf. Daarnaast is het plan om een kleinschalige camping te realiseren, in de vorm van camperplaatsen, met daarbij een sanitairgebouw. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om het plan juridisch-planologisch mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld. 

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 8 december 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 19 januari 2023 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

19 januari 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.