Larenseweg 45, Markelo

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Larenseweg 45 Markelo" onherroepelijk.

Op 12 maart 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Larenseweg 45 Markelo" vastgesteld.

Aan de Larenseweg 45 in Markelo  is een voormalig agrarisch erf aanwezig. De aanwezige landschapsontsierende bebouwing is reeds in het kader van de Rood voor Rood regeling gesloopt. Hiermee is het recht op één compensatiewoning van 750 m3 met een bijgebouw van 150 m2 is verkregen. De nieuw te bouwen woning zal ten zuiden van het perceel Larenseweg 45 worden gebouwd. Het totale perceel zal landschappelijk worden ingepast. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze wijziging van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 21 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 2 mei 2019 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

15 mei 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.