Lochemseweg 14, Markelo

Bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente,  wijzigingsplan Lochemseweg 14 Markelo” onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat het door haar bij besluit van 2 augustus 2017 vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente,  wijzigingsplan Lochemseweg 14 Markelo” onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet de ontwikkeling van de locatie Lochemseweg 14. De agrarische bestemming wordt opgeheven en het bedrijf beëindigd. De bebouwing wordt gesloopt. Op het erf wordt de rood-voor-roodregeling toegepast en er wordt een compensatiewoning gerealiseerd.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 10 augustus 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 21 september 2017 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

4 oktober 2017.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.