Oelerweg 2-4, Ambt Delden

Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Oelerweg 2-4 onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 15 december 2015 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Oelerweg 2-4 onherroepelijk is geworden.

Deze herziening betreft het repareren van een omissie in het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente”. Op het perceel zijn namelijk twee woningen aanwezig, waarvan er slechts één bestemd is. Door het bestemmingsplan te herzien en aan het perceel het twee wooneenheden toe te kennen, wordt de feitelijk situatie bestemd. Er is geen sprake van een nieuwe ontwikkeling.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 24 december 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 4 februari 2016 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

2 maart 2016.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.