Oude Borculoseweg 11, Diepenheim + aanvulling op de welstandsnota

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Oude Borculoseweg 11 te Diepenheim" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 6 oktober 2015 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Oude Borculoseweg 11 te Diepenheim" onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in het realiseren van een knooperf. Ter plaatse wordt de karakteristieke Jan Jans boerderij gerenoveerd. In het karakteristieke woongebouw wordt een woning toegevoegd. De vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Er worden twee woongebouwen toegevoegd. In één van de gebouwen worden twee wooneenheden gerealiseerd.  Aanvullend wordt 3 ha nieuwe natuur en 1 kilometer wandelpad gerealiseerd, en wordt agrarische grond herverkaveld. Dit landschapsplan is als bijlage bij de regels opgenomen, waardoor de uitvoering is gegarandeerd.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 29 oktober 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 10 december 2015 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

23 december 2015.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.