Oude Goorseweg ong. Diepenheim

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Oude Goorseweg ong. en Borculoseweg 53-55 Diepenheim".  onherroepelijk.

Op 21 april 2020 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Oude Goorseweg ong. en Borculoseweg 53-55 Diepenheim".  vastgesteld.

Voor een perceel aan de Oude Goorseweg (nabij nummer 6) in Diepenheim is een plan ontwikkeld voor de realisatie van een zogenoemde eswoning. In het kader van de gemeentelijke rood voor rood regeling wordt aan de Borculoseweg 53-55 te Diepenheim circa 3.000 m² aan landschapsontsierende bedrijfsbebouwing gesloopt waarvan 1.000 m² wordt ingezet ter compensatie van de woning aan de Oude Goorseweg. De bestemming van beide locaties wordt gewijzigd in ‘Wonen’. Om deze ontwikkelingen juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 30 april 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 11 juni 2020 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.