Ovinksweg 6, Markelo + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Ovinksweg 6 Markelo" onherroepelijk.

Op 13 september 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Ovinksweg 6 Markelo" vastgesteld.

Voor de locatie Ovinksweg 6 in Markelo is een plan ontwikkeld om landschapsontsierende bebouwing te slopen en een nieuwe woning te bouwen met toepassing van de rood voor rood-regeling. De landschapsontsierende bebouwing is elders in Hof van Twente gesloopt (Stokkumerbroekweg 12). Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 22 september 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 3 november 2022 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

3 november 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.