Plasdijk 6 Markelo 2022

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Plasdijk 6  Markelo 2022" onherroepelijk.

Op 30 mei 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Plasdijk 6  Markelo 2022" vastgesteld.

Op 28 oktober 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, Plasdijk 6 Markelo” vastgesteld. Als gevolg van een verzoek om planschade heeft de Raad van State op 19 januari 2021 (in een tussenuitspraak) besloten dat de mogelijkheid voor bed and breakfast opgenomen dient te worden in de regels van het bestemmingsplan horende bij de bestemming “Wonen” voor de locatie Plasdijk 6 Markelo. Dit bestemmingsplan maakt dat mogelijk.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 15 juni 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 27 juli 2023 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

27 juli 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.