Potdijk 10-12, Markelo

Bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Potdijk 10 en 12, Markelo” onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 7 maart 2017 vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Potdijk 10 en 12, Markelo” onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in het omzetten van de geldende bestemming “recreatie-verblijfsrecreatie (aanduiding bedrijfswoning)” in een “woonbestemming”.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 4 mei 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 15 juni 2017 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.