Potdijk 7, Markelo

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening  Potdijk 7 Markelo" onherroepelijk.

Op 23 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Potdijk 7 Markelo" vastgesteld.

Aan de Enkelaarsweg 5, Potdijk 7, Klompmakersweg 7 en Rietdijk 5, allen gelegen in het buitengebied van Markelo, zijn voormalig agrarische erven aanwezig. Op alle locaties zijn de agrarische bedrijfsactiviteiten beëindigd. Het plan is de sterk verouderde en landschapsontsierende bedrijfsbebouwing in het kader van de Rood voor Rood regeling te slopen. In ruil daarvoor wordt het recht op de bouw van twee compensatiewoningen verkregen. Beide woningen worden gerealiseerd op het perceel Potdijk 7 te Markelo. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

In 2018 is een eerdere versie van dit plan vastgesteld. Tegen dit plan is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroep is nog niet behandeld. Intussen zijn na overleg met de appellanten en initiatiefnemers afspraken gemaakt omtrent de plannen wat heeft geleid tot de opstelling van dit gewijzigde bestemmingsplan. Hierin wordt één woning minder mogelijk gemaakt dan in het oorspronkelijke plan, maar de sloopoppervlakte blijft gelijk.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 2 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 13 augustus 2020 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

13 augustus 2020.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.