Rijksweg 30, Ambt Delden

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Rijksweg 30 Ambt Delden" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 21 maart 2017 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Rijksweg 30 Ambt Delden" onherroepelijk is geworden.
Het plan voorziet in een wijziging van de vorm van het agrarisch bouwblok.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 6 april 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 18 mei 2017 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.