Rijssenseweg 18 Markelo

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 18 Markelo" onherroepelijk.

Op 14 juni 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 18 Markelo" vastgesteld.

Aan de Rijssenseweg 18 bevindt zich een woonperceel met daarachter gelegen een agrarisch perceel. Initiatiefnemer is van plan om ter plaatse een kleinschalig kampeerterrein te realiseren. Het beoogde kampeerterrein bevindt zich grotendeels op het agrarisch perceel en voor een klein deel op het woonperceel. Het initiatief is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Tevens dient voor de bouw van gebouwen op de camping sloopcompensatie plaats te vinden. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.  

Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft op 27 september 2023 een uitspraak gedaan en heeft het beroep ongegrond verklaard. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 18 Markelo" onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

De uitspraak van de Raad van State kunt u hier inzien.

10 oktober 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.