Rijssenseweg 35 Markelo

Bestemmingsplan bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening   Rijssenseweg 35 Markelo" onherroepelijk.

Op 24 november 2020 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening   Rijssenseweg 35 Markelo" vastgesteld.

Er is een plan ontwikkeld om op het woonerf aan de Rijssenseweg 35 te Markelo een woning toe te voegen op basis van de rood voor rood-regeling. De initiatiefnemer is voornemens om ter compensatie van de sloop van 1.000 m² aan landschapsontsierende bebouwing één nieuwe woning te realiseren. De voorgenomen ontwikkeling is niet in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 3 december 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 14 januari 2021 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.