Slaghekkenweg 1b, Bentelo

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg 1b Bentelo" onherroepelijk.

Op 8 mei 2018 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg 1b Bentelo" vastgesteld.

Op het perceel Slaghekkenweg 1b te Bentelo is een agrarisch bedrijf gevestigd, waarvan de bedrijfsvoering is beëindigd. Er is een verzoek ingediend om medewerking te verlenen voor het omzetten van het agrarische bedrijf, naar een bedrijf in volièrebouw. Daarbij zullen de bestaande bebouwingen (deels) worden vervangen door nieuwbouw. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 7 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 19 juli 2018 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

1 augustus 2018.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.