Slotsweg 11 e.o., Hengevelde

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Slotsweg 11 e.o. Hengevelde" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 11 juli 2017 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Slotsweg 11 e.o. Hengevelde" onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op:

  • De aanleg van een retentiegebied;
  • De toevoeging van twee woningen en uitbreiding bestemmingsvlak wonen;
  • De ontsluiting en uitbreiding van het naastgelegen bedrijf;
  • De verplaatsing van een bestaande bedrijfswoning.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 20 juli 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 31 augustus 2017 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

27 september 2017.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.