Larenseweg 34-34a, Markelo

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Larenseweg 34-34a Markelo" onherroepelijk.

Op 22 juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Larenseweg 34-34a Markelo" vastgesteld.

Aan de Larenseweg 34-34a te Markelo wordt de bestemming van de grond en gebouwen gewijzigd. Voorheen was op deze locatie een varkenshouderij in bedrijf. De herziening van het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat er een grondgebonden agrarisch bedrijf mogelijk is aan de Larenseweg 34a (35 zoogkoeien en 40 jongvee). Aan de Larenseweg 34 Markelo wordt een woonbestemming gerealiseerd met de mogelijkheid voor een (nieuw) bijgebouw van 450 m2. Er wordt in totaal 1953 m2 aan voormalige varkensstallen gesloopt op het betreffende erf.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 1 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 12 augustus 2021 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

12 augustus 2021.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.