Stoevelaarsweg 19, Markelo + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Stoevelaarsweg 19 Markelo" onherroepelijk.

Op 5 april 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Stoevelaarsweg 19 Markelo" vastgesteld.

Aan de Stoevelaarsweg 19 te Markelo is er een plan gemaakt om 1.496 m2 aan vrijkomende agrarische bebouwing te saneren om vervolgens een enkele woning (met een maximale inhoud van 1250 m3) terug te bouwen in het kader van de Rood voor Rood regeling. Om dit plan mogelijk te maken is dit wijzigingsplan opgesteld. Hierin wordt aangetoond dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan en dat de voorliggende ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 14 april 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 26 mei 2022 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

Onderstaand stuk kunt u in pdf-formaat inzien:

26 mei 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.