Stokkumerweg 25, Markelo

Bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening  Stokkumerweg 25 Markelo” onherroepelijk.

Op 23 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening  Stokkumerweg 25 Markelo” vastgesteld.

Er is een plan ontwikkeld om met toepassing van de Rood voor Rood-regeling een woning te realiseren op de locatie Stokkumerweg 25 in Markelo. De woning zal worden gerealiseerd aansluitend aan de bestaande lintbebouwing, naast Stokkumerweg 27. Ter compensatie zal op een drietal locaties in de gemeente in totaal 1000 m² landschapsontsierende vrijkomende agrarische bebouwing worden gesloopt. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 2 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 13 augustus 2020 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

13 augustus 2020.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.