Stokkumerweg ong., Markelo + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Stokkumerweg ong. Markelo" onherroepelijk.

Op 22 juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Stokkumerweg ong. Markelo" vastgesteld.

Aan de Stokkumerweg in het buurtschap Stokkum bevindt zich een onbebouwd agrarisch perceel. Initiatiefnemer is voornemens om ter plaatse een tiental woningen te realiseren. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is het noodzakelijk de agrarische bestemming om te zetten naar een passende woonbestemming noodzakelijk. Daarom is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 1 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 12 augustus 2021 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk in pdf-formaat inzien:

beeldkwaliteitsplan

12 augustus 2021.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.