Structuurvisie Landelijk gebied Hof van Twente

Vaststelling structuurvisie Landelijk gebied Hof van Twente.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken op grond van artikel 9 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de gemeenteraad op 6 juli 2010 de structuurvisie Landelijk gebied Hof van Twente gewijzigd heeft vastgesteld.
De structuurvisie schetst het beleidskader voor de in voorbereiding zijnde integrale herziening van de bestemmingsplannen buitengebied, waarbij er één bestemmingsplan wordt opgesteld voor het gehele buitengebied van onze gemeente.

De ontwerp-structuurvisie heeft van 1 oktober 2009 t/m 11 november 2009 ter inzage gelegen. Ten aanzien van de ontwerp-structuurvisie zijn diverse overleg- en inspraakreacties ingediend die er toe hebben geleid dat de visie op onderdelen is aangepast. Daarnaast zijn er een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.

De vastgestelde structuurvisie (inclusief eventueel bijbehorende bijlagen) is met ingang van 29 juli 2010 gedurende zes weken voor een ieder in te zien in het gemeentelijk informatiecentrum, de Höfte 7 te Goor (op maandag van 12.00 tot 19.30 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).

De visie is tevens in digitale vorm te raadplegen via deze rechtstreekse link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1735.BGxSVlandelijkgebi-VS10

Tegen de vaststelling is geen bezwaar of beroep mogelijk.

28 juli 2010.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
H. Kok, burgemeester,
drs. G. Twickler, secretaris