Twickelerweg 3 Ambt Delden

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Twickelerweg 3 Ambt Delden" onherroepelijk.

Op 12 maart 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Twickelerweg 3 Ambt Delden" vastgesteld.

Aan de Twickelerweg 3 en 3a in Ambt Delden liggen twee agrarische bouwpercelen. Er is een verzoek ingediend deze twee aangrenzende bouwvlakken samen te voegen en uit te breiden aan de achterzijde. Initiatiefnemer is voornemens een tweede bedrijfswoning te bouwen en op termijn een nieuwe pluimveestal te realiseren achter de bestaande stallen. De plannen zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is dit wijzigingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 21 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 2 mei 2019 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

15 mei 2019.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.